Klokkenluidersregeling

Indien u merkt dat door onze mederwerker(s) danwel door onze organisatie de voor ons geldende regels worden overtreden, verzoeken wij u deze te melden.

Reikweidte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

  1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Accountantskantoor J. Knol B.V. of haar medewerkers
  2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Accountantskantoor J. Knol B.V. of haar medewerkers;
  3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Accountantskantoor J. Knol B.V. of haar medewerkers;
  4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s danwel leidinggevenden;
  5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de  vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Wij hechten aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Schriftelijke melding

Is uw melding met een gesprek niet verholpen of leent de melding zich volgens u niet voor een gesprek dan kunt u de melding formeel schriftelijk indienen en uw brief richten aan de heer J.K. Knol RA. Indien uw klacht laatstgenoemde zelf betreft en/of u hebt redenen uw melding niet aan hem te willen melden dan kunt u uw melding richten aan de Compliance Officer van Accountantskantoor J. Knol B.V.. Vermeld u alstublieft nadrukkelijk dat u uw melding wilt laten behandelen via de officiële klokkenluidersprocedure.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: de heer J.K. Knol RA of de Compliance Officer van Accountantskantoor J. Knol B.V. zal uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en met u overleggen. De ontvangst van uw melding wordt aan u bevestigd. In de meeste gevallen wordt contact met u opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw melding in ieder geval zo snel mogelijk af te handelen. Mocht dit uitlopen dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw melding worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele melding wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen schriftelijk absolute geheimhouding te betrachten.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder ons ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
Wij garanderen medewerkers die meldingen aan de Compliance Officer doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Accountantskantoor J. Knol B.V. dan wel zijn/haar carrière.